10. قرمز و آبی کنار هم چشم را اذیت می‌کنند

10. قرمز و آبی کنار هم چشم را اذیت می‌کنند
  • 1399/11/05
دقیقه مطالعه1

10. قرمز و آبی کنار هم چشم را اذیت می‌کنند

وقتی ‌که خطوط یا متن‌هایی با رنگ‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند عمق خطوط ممکن است متفاوت به نظر برسد. یک رنگ ممکن است برجسته و در عین حال رنگ دیگر پسرفته به نظر برسد، به این اثر کرومواستروپسیس (Chromostereopsis) می‌گویند. قوی‌ترین این اثر را رنگ‌های قرمز و آبی دارند، اما رنگ‌های دیگر نیز این تاثیرگذاری را دارند مثل: قرمز و سبز. این ترکیب رنگ‌ها می‌تواند باعث خستگی چشم هنگام خواندن شوند. شکل 10.1 مثال‌هایی از این اثر را نشان می‌دهد.

پدیده کرومواستروپسیس چشم‌ها را اذیت می‌کند
شکل 10.1 پدیده کرومواستروپسیس چشم‌ها را اذیت می‌کند
خلاصه نکات
  • از قرار دادن قرمز و آبی یا قرمز و سبز کنار هم در هرجای صفحه بپرهیزید.
  • از قرار دادن متن آبی یا سبز روی پس‌زمینه قرمز و یا قرمز و سبز روی پس‌زمینه آبی بپرهیزید.

ثبت دیدگاه